Privacybeleid
Rusthuis Avondvrede

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor Rusthuis Avondvrede, met maatschappelijke zetel te Alexander Franckstraat 34, 2530 Boechout, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en ondernemingsnummer 0446.506.836 (Hierna genoemd “Rusthuis Avondvrede”, “wij” of “ons”.)

Wanneer u een beroep doet op de diensten van Rusthuis Avondvrede, vertrouwt u haar uw persoonsgegevens toe. Met de Privacyverklaring willen wij dat u op de hoogte bent over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze website www.rusthuisavondvrede.be (Hierna genoemd de “Website”) en alle (commerciële) relaties tussen Rusthuis Avondvrede en haar inwoners, prospecten en business partners.

1. Welke persoonsgegevens en hoe worden deze verzameld?

Uw gegevens worden verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (naam, adres, taal, …), alsook complexere informatie (interesses, beroep en opleiding,…) die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van diensten van Rusthuis Avondvrede waarop u beroep doet.
 • Gegevens die Rusthuis Avondvrede ontvangt voor het verstrekken van haar diensten. Deze gegevens betreffen:
  • Identificatiegegevens;
  • Financiële bijzonderheden;
  • Persoonlijke kenmerken;
  • Fysieke gegevens;
  • Leefgewoonten;
  • Psychische gegevens;
  • Samenstelling van het gezin;
  • Vrijetijdsbesteding en interesses;
  • Lidmaatschappen;
  • Consumptiegewoonten;
  • Gegevens betreffende de gezondheid;
  • Opleiding en vorming;
  • Beroep en betrekking;
  • Rijksregisternummer/ identificatienummer van de sociale zekerheid;
  • Beeldopnamen
 • Gegevens die Rusthuis Avondvrede verzamelt door middel van de Website. De meeste informatie is op of via de Website beschikbaar zonder dat u uw persoonsgegevens dient te verstrekken. In bepaalde gevallen kan persoonlijke informatie worden gevraagd.

2. Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Rusthuis Avondvrede verzamelt, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de General Data Protection Regulation (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Rusthuis Avondvrede gebruikt uw persoonsgegevens om de diensten waarop u beroep doet, te leveren. En kan tevens van uw emailadres gebruik maken om u te informeren over haar diensten.

3. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Rusthuis Avondvrede zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van Rusthuis Avondvrede en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerkingen van betalingen, database management).

Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

Met volgende derden (niet limitatief) zullen uw persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening gedeeld worden:
 • Andere dienstverleners (bv. arts, kinesist, apotheek, wasserij, …) indien zij hun diensten via onze tussenkomst aanbieden;
 • De mutualiteiten en de Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor de terugbetaling van de zorgverstrekkingen;
 • Verzekeringsmaatschappijen in geval van een incident;
 • Uw wettelijke vertegenwoordiger, lasthebber, vertrouwenspersoon of andere personen die u heeft aangewezen om hen de informatie te verstrekken die zij nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen en om hen te contacteren in geval van nood;
Onverminderd het voorgaande, is het ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken:
 • Aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Rusthuis Avondvrede of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens door ons verzameld één van de overgedragen activa zal zijn;
In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer deze (1) hiervoor uw toestemming hebben bekomen en (2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

4. Opslag persoonsgegevens

Rusthuis Avondvrede bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder “gebruik persoonsgegevens”.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, Rusthuis Avondvrede kan uw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn bewaren.

5. Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@rusthuisavondvrede.be of per post Alexander Franckstraat 34, 2530 Boechout:
 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Rusthuis Avondvrede mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Rusthuis Avondvrede kan uw verzoek tot uitoefening van deze rechten weigeren, wanneer deze onredelijke wijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen of de privacy van andere in gevaar brengen. Als onevenredige technische inspanningen worden aangemerkt: het ontwikkelen van een nieuw systeem, het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestande handelswijze of verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-up systemen bevinden.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Rusthuis Avondvrede neemt redelijke organisatorische, technische en administratieve stappen om uw persoonsgegevens onder ons beheer en zoals vereist is volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy van persoonsgegevens, te beschermen. Jammer genoeg kan van geen enkele gegevensoverdracht over het internet of van geen enkel gegevensopslagsysteem gewaarborgd worden dat het 100% zeker is. Als u redenen heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, door contact met ons op te nemen volgens de onderstaande rubriek “Contactgegevens”.

7. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven omschreven, is mogelijk. Dit houdt tevens in dat de overdracht plaatsvindt naar landen of regio’s die andere gegevensbescherminsgregelgeving hebben dan uw land. Wij zullen ten aanzien daarvan telkens de gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze met een “adequaat beschermingsniveau”.

8. Update privacy verklaring

Rusthuis Avondvrede is gerechtigd om deze privacy verklaring te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wij adviseren u deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van enige wijzigingen.

9. Andere websites

Deze Privacy Verklaring heeft enkel betrekking op onze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een site beheren waarnaar onze Website een link bevat. Het door ons plaatsen van een link op de Website betekent niet dat wij de gelinkte site steunen.

10. Klachten

Wanneer u meent een klacht te hebben over de manier waarop Rusthuis Avondvrede uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u steeds een klacht bij de Privacy Commissie indienen.

11. Contactgegevens

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de privacy van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren via info@rusthuisavondvrede.be.

Contactinformatie

Alexander Franckstraat 34,
2530 Boechout.

   
03/455.44.56

   
03/455.82.54

   info@rusthuisavondvrede.be

Via openbaar vervoer

   
Met bus 14 vanuit Antwerpen

   
Tram 15 op wandelafstand

   
Boechout station op wandelafstand